BLOG KENNIS IS VOORSPRONG

Nieuw bestuursdecreet en verdere digitalisering van het bestuursrecht

Het bestuursdecreet werd op 5 december 2018 goedgekeurd in het Vlaams Parlement en door de Vlaamse Regering bekrachtigd en afgekondigd op 7 december 2018.

In het bestuursdecreet worden 12 bestuurlijke decreten geïntegreerd tot een coherent geheel.

De Vlaamse Regering moet thans diverse besluiten aanpassen aan de terminologie van het bestuursdecreet. Het gaat niet om beleidsinhoudelijke wijzigingen maar om juridisch-technische aanpassingen: de verwijzingen naar een van de 12 decreten die door het bestuursdecreet opgeheven worden, worden vervangen door een verwijzing naar de overeenkomstige bepalingen in het bestuursdecreet. Er worden enkele terminologische aanpassingen doorgevoerd en waar nodig werden de uitvoeringsbesluiten van de decreten die in het bestuursdecreet zijn opgenomen, geactualiseerd. Dit wijzigingsbesluit wordt voor advies voorgelegd aan de Raad van State.

In het recent goedgekeurde bestuursdecreet is ook een regeling voorzien om lokale besturen en de Vlaamse overheid toe te laten analoge bestuursdocumenten te vervangen door rechtsgeldige elektronische kopieën, de zogenaamde ‘substitutie’.

Om uitvoering te geven aan deze regeling, heeft de Vlaamse Regering op 18 januari 2019, na advies van de Raad van State, haar definitieve goedkeuring gehecht aan het besluit dat de substitutie van analoge bestuursdocumenten regelt, zonder verlies van rechtsgeldigheid.

Zo zet de digitalisering van het bestuursrecht zich gestaag verder.

We volgen het verder op.

Blokkeer de tegoeden van uw debiteuren in het buitenland: het Europese bankbeslag met tanden

Wat is een Europees bankbeslag?

Schuldeisers met een grensoverschrijdende vordering (grensoverschrijdend in die zin dat de bankrekening van de schuldenaar zich in een andere lidstaat bevindt dan waar het verzoek tot beslag is ingediend of dan waar de schuldeiser woont) wensen in afwachting van een gerechtelijke procedure vaak bewarend beslag te leggen op de tegoeden van de schuldenaar om te vermijden dat gelden van de rekening verdwijnen vooraleer de rechter uitspraak heeft gedaan over de schuldvordering.

Voor welke vorderingen kan een schuldeiser beslag leggen?

De schuldeiser kan beslag leggen indien het een grensoverschrijdende geldelijke vordering in een burgerlijke- of handelszaak betreft. Bepaalde vorderingen zoals vorderingen aangaande faillissementen, insolventierecht, sociale zekerheid, arbitrage, erfenissen, testamenten, huwelijksvermogensrecht,… worden echter uitdrukkelijk uitgesloten.

Bij welke schuldenaars kan een Belgische schuldeiser beslag laten leggen?

De bankrekening dient door de schuldenaar te worden aangehouden bij een kredietinstelling in een EU-land, uitgezonderd Denemarken en het Verenigd Koninkrijk.

Tot welke rechter dient de schuldeiser zich te wenden en wat dient hij aan te tonen?

Hoewel de schuldeiser het beslag vroeger diende te verzoeken aan de rechter van het land waar de betrokken rekening van de schuldenaar werd geopend, kan de schuldeiser zich nu richten tot de Belgische beslagrechter. Het bevel kan worden gevraagd voorafgaand aan de procedure ten gronde, tijdens een hangende procedure of indien er reeds een titel ten gronde is.

De schuldeiser dient in zijn verzoekschrift tot bewarend beslag aan te tonen dat zijn vordering gegrond is én dat er een risico bestaat dat de latere inning van de vordering zou worden bemoeilijkt indien er niet voorafgaand beslag zou worden gelegd. Dit laatste dient enkel te worden aangetoond indien de vordering nog niet werd erkend.

Dient de schuldeiser te weten bij welke bank de schuldenaar een rekening heeft?

Vroeger diende de schuldeiser beslag te leggen bij Europese banken zonder dat hij zeker was dat er bij deze banken ook effectief rekeningen werden aangehouden door de schuldenaar, hetgeen voor de schuldeiser dan ook een kostelijke en tijdrovende procedure was. Nu kan de schuldeiser de Belgische beslagrechter evenwel verzoeken om bij de buitenlandse autoriteit informatie op te vragen inzake de bankrekeningen van de schuldenaar.

Wat als de rechter het bewarend EU-beslag toestaat?

Indien de rechter het bewarend EU-beslag toestaat, dan zal de gerechtsdeurwaarder de bankrekening van de schuldenaar blokkeren ten belope van de vordering van de schuldeiser, zodat er naderhand geen gelden meer kunnen verdwijnen.

Surprise!

De schuldenaar wordt niet op de hoogte gebracht van het verzoek tot het leggen van het bankbeslag. Wel kan de Belgische beslagrechter van de schuldeiser een zekerheid eisen zodat eventuele door de schuldenaar geleden schade kan worden vergoed.

Indien de schuldeiser effectief EU-beslag legt na machtiging van de rechter, dan kan de schuldenaar nog wel rechtsmiddelen aanwenden indien hij van oordeel is dat niet aan de voorwaarden werd voldaan.

Voor meer informatie kan u ons uiteraard steeds contacteren.

Gebouwenpasdecreet

Binnenkort kan u als houder van een zakelijk recht op een onroerend goed alle gebouw-, grond- en omgevingsgebonden informatie met betrekking tot dat gebouw of terrein online opvragen via de ‘gebouwenpas’

Recent is het decreet van 30 november 2018 betreffende de gebouwenpas in werking getreden. Ingevolge dit decreet zal u in de toekomst als houder van een zakelijk recht op een onroerend goed alle gebouw-, grond- en omgevingsgebonden informatie over dat gebouw of terrein en zijn omgeving online kunnen raadplegen via de ‘gebouwenpas’.

Momenteel worden al deze gegevens opgeslagen in verschillende databanken en dient de burger nog elke instantie afzonderlijk aan te spreken om deze gegevens te verkrijgen. De gebouwenpas is een online functie die tot doel heeft om gebouw-, grond- en omgevingsgebonden informatie uit te wisselen en digitaal op te slaan door middel van één loketfunctie. Op die manier wil de wetgever de burger informeren en de communicatie tussen de burger, ondernemingen en de overheid faciliteren.

In principe kunnen alleen houders van een zakelijk recht deze informatie opvragen. Dit zijn personen met een recht van eigendom, een recht van opstal, een erfpacht of een vruchtgebruik met betrekking tot het gebouw of de grond, op voorwaarde dat dit zakelijk recht eveneens geregistreerd is. Elke houder van een zakelijk recht kan evenwel een derde machtigen om de gegevens in de gebouwenpas te raadplegen.

De gebouwenpas omvat gebouw-, grond- en omgevingsgebonden informatie, zoals attesten keuringen, vergunningen, technische gegevens, geografische gegevensbronnen, enzovoort.

Zowel de houders van een zakelijk recht als de gemachtigde derden kunnen de gebouwenpas aanvullen en de door hun aangevulde gegevens verwijderen.

De Vlaamse Regering kan de gevallen bepalen waarin het mogelijk is om de gegevens uit de gebouwenpas geanonimiseerd ter beschikking te stellen van derden.

Het decretaal kader voor de gebouwenpas is er al, voor de concrete uitwerking daarvan is het nog wachten op de Vlaamse Regering.

Wij houden u op de hoogte van de verdere concrete uitwerking van deze gebouwenpas.

Raadpleging van de bevolking over complex project ter verbetering van de nautische toegankelijkheid tot de (achter)haven van Zeebrugge

Op 21 december 2018 heeft de Vlaamse Regering het ontwerp van voorkeursbesluit van het complex project ter verbetering van de nautische toegankelijkheid tot de (achter)haven van Zeebrugge vastgesteld.

Naar aanleiding van de vaststelling van dit ontwerp van voorkeursbesluit wordt de bevolking geraadpleegd middels een openbaar onderzoek. Volgende documenten worden gedurende dit openbaar onderzoek formeel aan het publiek voorgelegd:

– het ontwerp van voorkeursbesluit;
– de ontwerp synthesenota;
– de ontwerp effectenonderzoeksrapporten waarop de ontwerp synthesenota gebaseerd is;
– de beslissing van het team MER over de reikwijdte en het detailleringsniveau van de informatie die in het MER moet worden opgenomen.

Vanaf 21 januari 2019 tot en met 22 maart 2019 liggen deze documenten ter inzage op volgende adressen:
– Huis van de Bruggeling, Frank Van Ackerpromenade 2, 8000 Brugge
– Gemeenschapshuis van Zeebrugge, Marktplein 12, 8380 Zeebrugge
– Gemeentehuis van Knokke-Heist, Alfred Verweeplein 1, 8300 Knokke-Heist
– Maritieme Toegang, Vrijhavenstraat 3, 8400 Oostende
en op de website www.nieuwesluiszeebrugge.be

Op 6 februari 2019 is er tussen 15:00 en 20:00 uur een infomarkt in het Gemeenschapshuis, Marktplein 12, 8380 Zeebrugge.

Opmerkingen of bezwaren kan u schriftelijk indienen tot uiterlijk vrijdag 22 maart 2019 op de volgende manieren:
– via mail naar nieuwesluiszeebrugge@mow.vlaanderen.be
– brief afgeven tegen ontvangstbewijs op het Huis van de Bruggeling, Frans Van Ackerpromenade 2, 8000 Brugge
– brief afgeven in de Gemeenteafdeling Zeebrugge, Marktplein 12, 8380 Zeebruge
– brief opsturen naar Frederik Buffel, Maritieme Toegang, Departement Mobiliteit en Openbare Werken, Vrijhavenstraat 3, 8400 Oostende.

De nieuwe woninghuur ingevolge het Vlaams Huurdecreet

Sinds 1 januari 2019 werden een aantal zaken gewijzigd ten opzichte van de thans geldende federale woninghuurwet.

Zo worden onder meer de regels met betrekking tot de duur en het einde van de huurovereenkomsten gewijzigd evenals de bepalingen betreffende het financiële luik. Daarnaast wordt tevens voorzien in specifieke regels voor medehuur. Bovendien wordt er een aparte titel ingevoerd voor huurovereenkomsten voor de huisvesting van studenten.

Het een en ander zal er derhalve toe leiden dat thans vaak gebruikte standaardclausules zullen dienen te worden bijgewerkt.

Meer weten: Wijzigingen woninghuur ingevolge Vlaams Huurdecreet

De renteloze huurwaarborglening

In het nieuwe Vlaamse Woninghuurdecreet, wordt de huurwaarborg opnieuw verhoogd van 2 maanden huur naar 3 maanden huur. Derhalve heeft de Vlaamse Regering middels haar uitvoeringsbesluit van 7.12.2018 nu voorzien in de renteloze huurwaarborglening. Deze huurwaarborglening moet personen met een bescheiden inkomen tegemoet komen bij het afsluiten van woninghuurovereenkomsten.

Om in aanmerking te kunnen komen voor een renteloze huurwaarborglening dient men aan 10 voorwaarden te voldoen waarbij de voornaamste voorwaarden betrekking hebben op het niet in eigendom mogen hebben van een woning of een perceel, noch geheel noch gedeeltelijk.

Enkel het Vlaams Woningfonds kan een huurwaarborglening toekennen.

De aanvraag van een huurwaarborglening gebeurt via een aanvraagformulier opgesteld door het Vlaams Woningfonds dat binnen 2 werkdagen de volledigheid van de aanvraag beoordeelt. Is de aanvraag compleet, dan wordt de huurwaarborglening toegekend aan de door het Vlaams Woningfonds opgestelde terugbetalingsmodaliteiten. De huurwaarborglening bedraagt het bedrag van de huurwaarborg zoals bepaald in de huurovereenkomst. Het maximaal te lenen bedrag werd weliswaar beperkt tot 1.800,00 euro, hetgeen met 12,5 % per persoon ten laste verhoogd wordt tot maximum 4 personen ten laste (maximaal een verhoging van 50%). Het bedrag van de huurwaarborglening wordt bovendien eveneens verhoogd met 10 % indien de gehuurde woning in bepaalde gemeenten gelegen is. Voldoet de aanvraag niet aan de voorwaarden dan deelt het Vlaams Woningfonds mee aan welke voorwaarden niet voldaan is. De aanvrager kan hiertegen binnen 30 kalenderdagen per aangetekend schrijven beroep aantekenen bij de toezichthouder dewelke binnen 2 weken dient te antwoorden.

De huurwaarborglening dient te worden terugbetaald in 24 maanden. Deze termijn kan op gemotiveerd verzoek verlengd worden met 6 maanden. Het OCMW zal op de hoogte worden gebracht in geval van een terugbetalingsachterstand van 2 maanden in welk geval tevens intresten verschuldigd zullen zijn. Indien minstens 2 vervallen maanden of een bedrag gelijk aan 20% van het nog openstaande saldo niet worden betaald binnen 1 maand na aangetekende ingebrekestelling door het Vlaams Woningfonds, zal het krediet van rechtswege opeisbaar worden en zijn in afwachting van de vervroegde terugbetaling eveneens intresten verschuldigd. Deze vervroegde opeisbaarheid vervalt indien de vervallen afbetalingen, inclusief intresten, worden aangezuiverd.

Aangezien de huurwaarborglening bedoeld is voor personen met een bescheiden inkomen (en niet met een laag inkomen), mag het Vlaams Woningfonds geen huurwaarborglening toestaan voor sociale huurwoningen.

Het uitvoeringsbesluit met betrekking tot de huurwaarborglening trad in werking op 1.1.2019.

Gewestelijke verbalisanten ruimtelijke ordening

Hieronder vindt u het overzicht van de gewestelijke verbalisanten ruimtelijke ordening.

De hierna genoemde personeelsleden van de afdeling Handhaving van het departement Omgeving worden met ingang van 7 december 2018 aangewezen als verbalisant ruimtelijke ordening voor het gehele grondgebied van het Vlaamse Gewest en dit voor zolang zij deel uitmaken van de afdeling Handhaving van het departement Omgeving:
1° Beertens Karen;
2° De Bruyne Koen;
3° De Roep Tom;
4° Dejonghe Lobke;
5° Dhondt Marion;
6° Giebens Joris;
7° Ghysel Eline;
8° Gydé Caroline;
9° Janssens Thierry;
10° Kempinck Michiel;
11° Lathouwers Lennart;
12° Lecointre Els
13° Mellaerts Jan;
14° Meul Jolien;
15° Moeyersoon Kristof;
16° Ruysseveldt Geert;
17° Tanghe Veronique;
18° Van Belle Fernand;
19° Van Boeckel Krista;
20° Vanbrabant Regina;
21° Vercauteren Mart;
22° Verheyden Elke.

(Zie het Besluit van de secretaris-generaal van 4 december 2018 tot aanwijzing van de gewestelijke verbalisanten ruimtelijke ordening van de afdeling Handhaving van het departement Omgeving, B.S. 27 december 2018).

De hierna genoemde personeelsleden van de afdeling Handhaving van het Departement Omgeving verkrijgen met ingang van 12 december 2018 de hoedanigheid van officier van gerechtelijke politie, hulpofficier van de procureur des Konings:
1° De Roep Tom;
2° Dejonghe Lobke;
3° Dhondt Marion;
4° Giebens Joris;
5° Janssens Thierry;
6° Lathouwers Lennart;
7° Mellaerts Jan;
8° Meul Jolien;
9° Ruysseveldt Geert;
10° Van Boeckel Krista;
11° Vercauteren Mart;
12° Verheyden Elke.
De hoedanigheid van officier van gerechtelijke politie, hulpofficier van de procureur des Konings loopt af op de dag dat de betrokkene geen gewestelijke verbalisant ruimtelijke ordening van de afdeling Handhaving van het departement Omgeving meer is.

(Zie Ministerieel besluit van 10 december 2018 tot aanwijzing van de gewestelijke verbalisanten ruimtelijke ordening van de afdeling Handhaving van het departement Omgeving die de hoedanigheid van officier van gerechtelijke politie, hulpofficier van de procureur des Konings, verkrijgen, B.S. 27 december 2018).

 

 

Het loon van de sportbeoefenaar

In zijn arrest van 5 juli 2018 heeft het Grondwettelijk Hof zich gebogen over de vraag of de specifieke behandeling van betaalde sportbeoefenaars – die voortvloeit uit de wet van 24 februari 1978 betreffende de arbeidsovereenkomst voor betaalde sportbeoefenaars – al dan niet verenigbaar is met het gelijkheidsbeginsel.

 

Meer informatie vindt u in het volgende blogbericht: Blog het loon van de sportbeoefenaar

Openbaar onderzoek m.b.t. voorkeursscenario GRUP ‘Spoorweginfrastructuur en natuurpark Oude Landen in Ekeren’

De Oude Landen is een bestaand vertakkingscomplex voor spoorweginfrastructuur en de uitbouw van een parkgebied in Ekeren. De aanpassing van de vertakking Oude Landen is essentieel in de afhandeling per spoor van goederen van en naar de Antwerpse zeehaven en vormt een eerste stap in het verhogen van de capaciteit van de goederenas.

Op basis van de resultaten van het gevoerde (milieu-)onderzoek en het goedgekeurde plan-MER opteert de Vlaamse Regering nu voor het bovengrondse scenario als voorkeursscenario voor het vertakkingscomplex Oude Landen. Deze beslissing samen met de conclusies van het gevoerde onderzoek, het goedgekeurde plan-MER bij het gewestelijk ruimtelijk uitvoeringsplan ‘Spoorweginfrastructuur en natuurpark Oude Landen in Ekeren’ worden nu onderworpen aan een openbaar onderzoek.