BLOG KENNIS IS VOORSPRONG

Vacature(s) in het ondernemingsrecht en omgevingsrecht

FORUM ADVOCATEN heeft vijf vacatures:

 • 2 stagiairs en 1 medewerker in de vakgroep ondernemingsrecht
 • 2 stagiairs in de vakgroep omgevingsrecht (ruimtelijke ordening, stedenbouw en milieurecht)

Van de kandidaten wordt een onberispelijk universitair parcours verwacht en een intrinsieke interesse in het recht.

De kandidaten beschikken over een goed analytisch, synthetiserend en probleemoplossend vermogen. Zij zijn sterk in het geschreven en gesproken woord en kunnen argumenten gestructureerd en goed onderbouwd uitwerken. De kandidaten zijn gedreven en loyaal. Zij zijn bereid om in teamverband samen te werken.

De kandidaten onderschrijven onze algemene kantoorfilosofie die als volgt kan worden samengevat:

 • Excellent juridisch denken
 • Maximaal oplossingsgericht handelen
 • Duurzaam samenwerken
 • We work for people, not clients

 

Het kantoor biedt u een aangename werkomgeving (op het Eilandje) met mogelijkheden om u professioneel (verder) te ontplooien binnen een groeiende jonge en dynamische groep van gespecialiseerde collega’s.

Uw cv + motivatiebrief (+ eventueel kopie van de thesis) mag u zenden naar r.tijs@forumadvocaten.be.

Uit de motivatiebrief moet tevens blijken dat de kandidaat in staat is om een behoorlijk geschreven tekst uit te werken waarin hij/zij de meerwaarde voor het kantoor toelicht en waarin hij/zij ook aandacht besteedt aan de verwachtingen ten aanzien van het kantoor.

Interprofessioneel Akkoord 2019-2020: sociale partners vinden dan toch een akkoord.

Op 13 februari 2019 vond een nationale staking plaats, aangezien de werknemers- en werkgeversorganisaties geen akkoord konden bereiken omtrent de maximale marge voor de loonkostenontwikkeling (zie ons blogbericht van 15 februari 2019).

In de nacht van 25 op 26 februari 2019 werd uiteindelijk een ontwerpakkoord gesloten (Interprofessioneel Akkoord 2019-2020), dat de volgende krachtlijnen omvat:

 • De maximale loonkostontwikkeling wordt vastgesteld op 1,1% (in plaats van de eerdere 0,8%), dit, bovenop de index;
 • Vanaf 1 juli 2019 zullen de minimumlonen stijgen met 1,1%, dit, eveneens bovenop de index;
 • Er wordt een werkgroep opgericht om voorstellen te formuleren aangaande de verhoging van het gewaarborgd minimum maandinkomen;
 • Op vlak van mobiliteit worden maatregelen op korte termijn en op lange termijn voorzien. Zo zullen werkgevers verplicht worden om een hogere financiële bijdrage te voorzien in de prijs van het openbaar vervoer van de werknemers en bevelen de sociale partners aan om gebruik te maken van de fietsvergoeding;
 • Het aantal vrijwillige overuren wordt opgetrokken van 100 uren naar 120 uren;
 • De laagste uitkeringen zullen stijgen met 2,4%, terwijl de hoogste uitkeringen zullen stijgen met 1,1%.
 • Aangaande de landingsbanen en SWT grijpen de sociale partners terug naar gemeenschappelijke akkoord van 18 december 2014 betreffende onder meer de landingsbanen en SWT

 

Het ontwerpakkoord zal de komende week wellicht nog voer zijn voor politieke discussie. Wij volgen dit verder op en houden u op de hoogte van de verder ontwikkelingen in dit kader.

Verordeningen om conformiteitsattest (Vlaamse Wooncode) verplicht te stellen

Op 29 januari 2019 keurde de Vlaamse minister van Binnenlands Bestuur, Inburgering, Wonen, Gelijke Kansen en Armoedebestrijding (onder voorwaarden) twee verordeningen goed waarmee het conformiteitsattest (zie Vlaamse Wooncode) verplicht wordt gesteld.

Het betreft de verordeningen die resp. werden goedgekeurd door de gemeenteraad van de gemeente Essen van 20 november 2018 en door de gemeenteraad van de gemeente Wuustwezel van 22 oktober 2018.

Vervreemden van onroerende domeingoederen en het vestigen en vervreemden van zakelijke rechten door de Vlaamse Gemeenschap en het Vlaamse Gewest

Het decreet van 30 november 2018 betreffende het vervreemden van onroerende domeingoederen en het vestigen en vervreemden van zakelijke rechten door de Vlaamse Gemeenschap en het Vlaamse Gewest werd gepubliceerd in het B.S. van 24 december 2018 en is op 1 januari 2019 in werking getreden.

Hierin wordt de Vlaamse Regering gemachtigd om de onroerende domeingoederen in eigendom van de Vlaamse Gemeenschap en het Vlaamse Gewest bij wijze van verkoop of ruiling te vervreemden, alsook elk zakelijk recht erop te vestigen of elk zakelijk recht waarvan de Vlaamse Gemeenschap of het Vlaamse Gewest titularis is, te vervreemden.

Voor de vervreemdingen van onroerende domeingoederen waarvan de geschatte waarde meer dan 10.000.000 euro bedraagt, geldt die machtiging alleen na voorafgaande toestemming door het Vlaams Parlement. Die voorafgaande toestemming wordt door het Vlaams Parlement bij decreet verleend.

Deze regeling is niet van toepassing op bepaalde vervreemdingen van onroerende domeingoederen (vervreemdingen die na publiciteitsmaatregelen plaatsvinden aan degene die het meest voordelige bod uitbrengt via een procedure waarbij elke natuurlijke of rechtspersoon een bod kan uitbrengen; vervreemdingen waarbij er redelijkerwijze kan worden aangenomen dat de toepassing van de openbaarmakingsregel de economische en financiële belangen van de Vlaamse Gemeenschap of het Vlaamse Gewest ernstig zou schaden; vervreemdingen die plaatsvinden via een onteigening voor het algemeen nut).

De vervreemdingen van onroerende domeingoederen en de vestigingen en vervreemdingen van zakelijke rechten, moeten voorafgaandelijk openbaar gemaakt worden door passende en evenredige publiciteitsmaatregelen.

Onder passende en evenredige publiciteitsmaatregelen worden maatregelen verstaan die rekening houden met: 1° de waarde, de toestand en de ligging van het onroerend goed; 2° de marktsituatie.

De natuurlijke of rechtspersonen die volgens de laatste kadastrale toestand eigenaar zijn van percelen die grenzen aan onroerende domeingoederen in eigendom van de Vlaamse Gemeenschap of het Vlaamse Gewest of aan onroerende goederen waarop een zakelijk recht ten voordele van de Vlaamse Gemeenschap of het Vlaamse Gewest is gevestigd, worden van de voorgenomen vervreemdingen van onroerende domeingoederen of van de voorgenomen vestigingen of vervreemdingen van zakelijke rechten, op de hoogte gebracht met een aangetekende zending, ten minste een maand voor een rechtsgeldige overeenkomst erover gesloten wordt.

De openbaarmakingsregeling geldt dan weer niet voor de volgende vervreemdingen van onroerende domeingoederen en de volgende vestigingen en vervreemdingen van zakelijke rechten:

1° de vervreemdingen van onroerende domeingoederen en de vestigingen en vervreemdingen van zakelijke rechten waarbij de geschatte waarde van het onroerend goed respectievelijk de waarde over de hele looptijd van het zakelijk recht lager is dan 37.500 euro;

2° de vervreemdingen van onroerende domeingoederen en de vestigingen en vervreemdingen van zakelijke rechten waarbij het onroerend goed respectievelijk het zakelijk recht door een natuurlijke of rechtspersoon wordt ingezet om een taak van algemeen belang te vervullen;

3° de vervreemdingen van onroerende domeingoederen en de vestigingen en vervreemdingen van zakelijke rechten waarbij er redelijkerwijze kan worden aangenomen dat de toepassing van de openbaarmakingsregel de economische en financiële belangen van de Vlaamse Gemeenschap of het Vlaamse Gewest ernstig zou schaden.

Tot slot wordt artikel 8 van het decreet van 18 juli 2003 betreffende publiek-private samenwerking vervangen door wat volgt: “Art. 8. In afwijking van artikel 4 van het decreet van 30 november 2018 betreffende het vervreemden van onroerende domeingoederen en het vestigen en vervreemden van zakelijke rechten door de Vlaamse Gemeenschap en het Vlaamse Gewest, kan de Vlaamse Regering de onroerende domeingoederen van de Vlaamse Gemeenschap en het Vlaamse Gewest, ongeacht de geschatte waarde ervan, uit de hand of bij wijze van ruiling vervreemden en er zakelijke rechten op vestigen, zonder enige vorm van voorafgaande kennisgeving aan de natuurlijke of rechtspersonen die volgens de laatste kadastrale toestand eigenaar zijn van percelen die grenzen aan onroerende domeingoederen van de Vlaamse Gemeenschap of het Vlaamse Gewest.”.

Voor meer informatie: zie decreet van 30 november 2018 betreffende het vervreemden van onroerende domeingoederen en het vestigen en vervreemden van zakelijke rechten door de Vlaamse Gemeenschap en het Vlaamse Gewest van kracht (B.S. 24 december 2018).

 

Vacature: stagiair(e)s in het Ondernemingsrecht en het Omgevingsrecht

FORUM ADVOCATEN heeft twee vacatures:

 • Stagiair in de vakgroep ondernemingsrecht
 • Stagiair in de vakgroep omgevingsrecht (ruimtelijke ordening, stedenbouw en milieurecht)

Van de kandidaten wordt een onberispelijk universitair parcours verwacht en een intrinsieke interesse in het recht.

De kandidaten beschikken over een goed analytisch, synthetiserend en probleemoplossend vermogen. Zij zijn sterk in het geschreven en gesproken woord en kunnen argumenten gestructureerd en goed onderbouwd uitwerken. De kandidaten zijn gedreven en loyaal. Zij zijn bereid om in teamverband samen te werken.

De kandidaten onderschrijven onze algemene kantoorfilosofie die als volgt kan worden samengevat:

 • Excellent juridisch denken
 • Maximaal oplossingsgericht handelen
 • Duurzaam samenwerken
 • We work for people, not clients

 

Het kantoor biedt u een aangename werkomgeving (op het Eilandje) met mogelijkheden om u professioneel (verder) te ontplooien binnen een groeiende jonge en dynamische groep van gespecialiseerde collega’s.

Uw cv + motivatiebrief (+ eventueel kopie van de thesis) mag u zenden naar r.tijs@forumadvocaten.be.

Uit de motivatiebrief moet tevens blijken dat de kandidaat in staat is om een behoorlijk geschreven tekst uit te werken waarin hij/zij de meerwaarde voor het kantoor toelicht en waarin hij/zij ook aandacht besteedt aan de verwachtingen ten aanzien van het kantoor.

 

De inhoudingsplicht in het kader van (onder)aanneming

Zowel de opdrachtgever als elke (onder)aannemer heeft ingevolge artikel 30bis van de RSZ-wet een controle- en inhoudingsverplichting met betrekking tot de sociale (en fiscale) schulden van zijn (onder)aannemer(s). Het niet respecteren van deze (vaak over het hoofd geziene) verplichting leidt tot een hoofdelijke aansprakelijkheid en heeft zeer verregaande financiële gevolgen.

Meer lezen : De inhoudingsplicht in het kader van (onder)aanneming volgens art. 30bis RSZ-wet

Wetgeving Overheidsopdrachten ook van toepassing bij het afsluiten van verzekeringscontracten

Op 14 februari 2019 werd Omzendbrief KB/ABB 2019/1 gepubliceerd in het Belgisch Staatsblad. Met deze omzendbrief d.d. 25 januari 2019 benadrukt Vlaams Minister van Binnenlands Bestuur Liesbeth Homans de verplichte toepassing van de Wet Overheidsopdrachten d.d. 17 juni 2016 en de daarbij horende uitvoeringsbesluiten bij het afsluiten van verzekeringscontracten door de provinciale en lokale besturen. 

Uit een bevraging door Audit Vlaanderen blijkt immers dat maar liefst 75% van de bevraagde besturen geen toepassing maakt van de Wet Overheidsopdrachten bij het aangaan van verzekeringscontracten (zoals een arbeidsongevallenverzekering, een verzekering burgerlijke aansprakelijkheid, een brandverzekering, een autoverzekering…), niettegenstaande het feit dat de drempelwaarden van de wetgeving overheidsopdrachten vaak ruimschoots overschreden worden bij het afsluiten van dergelijke verzekeringen. 

Niet alleen brengt deze (foutieve) werkwijze de gelijke mededinging van de diverse spelers op de verzekeringsmarkt in het gedrang, maar bovendien lopen lokale en provinciale besturen ook de mogelijkheid op het verkrijgen van betere voorwaarden en een lagere verzekeringspremie mis. 

De bewuste omzendbrief d.d. 25 januari 2019, waarmee de besturen bovendien worden aangemaand om een efficiënter contractbeheer na te streven en de vervaldatum van hun lopende verzekeringen zorgvuldiger bij te houden, stuurt dan ook aan op de correcte toepassing van de wetgeving overheidsopdrachten bij het afsluiten van verzekeringscontracten door een lokaal of provinciaal bestuur.

 

De nationale staking van 13 februari 2019

Op 22 januari 2019 kondigden de drie grote vakbonden (ABVV, ACV en ACLVB) een nationale staking aan op 13 februari 2019. Deze nationale staking zou zowel in de privésector als in de openbare sector voelbaar zijn. Velen stellen zich vragen wat de aanleiding is voor deze nationale staking en – meer nog – welke (financiële) gevolgen deze met hen zal meebrengen, zowel voor de werknemers die zullen staken, als de werkwillige werknemers. Meer informatie vindt u in het volgende blogbericht: Blogbericht nationale staking van 13 februari 2019

Nieuwe minister van milieu

Door het ontslag van minister Joke Schauvliege, ingediend op 6 februari 2019, en de daaropvolgende eedaflegging van minister Koen Van den Heuvel in het Vlaams Parlement op 6 februari 2019, wordt het besluit van de Vlaamse Regering van 25 juli 2014 dat de bevoegdheden bepaalt van de leden van de Vlaamse Regering aangepast. De bevoegdheden van minister Joke Schauvliege worden toegewezen aan Koen Van den Heuvel.

We zijn alvast benieuwd welke beleidsaccenten de nieuwe minister nog zal leggen voor de verkiezingen over enkele maanden.

We volgen het in elk geval op.