BLOG KENNIS IS VOORSPRONG

De inhoudingsplicht in het kader van (onder)aanneming

Zowel de opdrachtgever als elke (onder)aannemer heeft ingevolge artikel 30bis van de RSZ-wet een controle- en inhoudingsverplichting met betrekking tot de sociale (en fiscale) schulden van zijn (onder)aannemer(s). Het niet respecteren van deze (vaak over het hoofd geziene) verplichting leidt tot een hoofdelijke aansprakelijkheid en heeft zeer verregaande financiële gevolgen.

Meer lezen : De inhoudingsplicht in het kader van (onder)aanneming volgens art. 30bis RSZ-wet

Wetgeving Overheidsopdrachten ook van toepassing bij het afsluiten van verzekeringscontracten

Op 14 februari 2019 werd Omzendbrief KB/ABB 2019/1 gepubliceerd in het Belgisch Staatsblad. Met deze omzendbrief d.d. 25 januari 2019 benadrukt Vlaams Minister van Binnenlands Bestuur Liesbeth Homans de verplichte toepassing van de Wet Overheidsopdrachten d.d. 17 juni 2016 en de daarbij horende uitvoeringsbesluiten bij het afsluiten van verzekeringscontracten door de provinciale en lokale besturen. 

Uit een bevraging door Audit Vlaanderen blijkt immers dat maar liefst 75% van de bevraagde besturen geen toepassing maakt van de Wet Overheidsopdrachten bij het aangaan van verzekeringscontracten (zoals een arbeidsongevallenverzekering, een verzekering burgerlijke aansprakelijkheid, een brandverzekering, een autoverzekering…), niettegenstaande het feit dat de drempelwaarden van de wetgeving overheidsopdrachten vaak ruimschoots overschreden worden bij het afsluiten van dergelijke verzekeringen. 

Niet alleen brengt deze (foutieve) werkwijze de gelijke mededinging van de diverse spelers op de verzekeringsmarkt in het gedrang, maar bovendien lopen lokale en provinciale besturen ook de mogelijkheid op het verkrijgen van betere voorwaarden en een lagere verzekeringspremie mis. 

De bewuste omzendbrief d.d. 25 januari 2019, waarmee de besturen bovendien worden aangemaand om een efficiënter contractbeheer na te streven en de vervaldatum van hun lopende verzekeringen zorgvuldiger bij te houden, stuurt dan ook aan op de correcte toepassing van de wetgeving overheidsopdrachten bij het afsluiten van verzekeringscontracten door een lokaal of provinciaal bestuur.

 

De nationale staking van 13 februari 2019

Op 22 januari 2019 kondigden de drie grote vakbonden (ABVV, ACV en ACLVB) een nationale staking aan op 13 februari 2019. Deze nationale staking zou zowel in de privésector als in de openbare sector voelbaar zijn. Velen stellen zich vragen wat de aanleiding is voor deze nationale staking en – meer nog – welke (financiële) gevolgen deze met hen zal meebrengen, zowel voor de werknemers die zullen staken, als de werkwillige werknemers. Meer informatie vindt u in het volgende blogbericht: Blogbericht nationale staking van 13 februari 2019

Nieuwe minister van milieu

Door het ontslag van minister Joke Schauvliege, ingediend op 6 februari 2019, en de daaropvolgende eedaflegging van minister Koen Van den Heuvel in het Vlaams Parlement op 6 februari 2019, wordt het besluit van de Vlaamse Regering van 25 juli 2014 dat de bevoegdheden bepaalt van de leden van de Vlaamse Regering aangepast. De bevoegdheden van minister Joke Schauvliege worden toegewezen aan Koen Van den Heuvel.

We zijn alvast benieuwd welke beleidsaccenten de nieuwe minister nog zal leggen voor de verkiezingen over enkele maanden.

We volgen het in elk geval op.

 

Gebouwenpasdecreet

Binnenkort kan u als houder van een zakelijk recht op een onroerend goed alle gebouw-, grond- en omgevingsgebonden informatie met betrekking tot dat gebouw of terrein online opvragen via de ‘gebouwenpas’

Recent is het decreet van 30 november 2018 betreffende de gebouwenpas in werking getreden. Ingevolge dit decreet zal u in de toekomst als houder van een zakelijk recht op een onroerend goed alle gebouw-, grond- en omgevingsgebonden informatie over dat gebouw of terrein en zijn omgeving online kunnen raadplegen via de ‘gebouwenpas’.

Momenteel worden al deze gegevens opgeslagen in verschillende databanken en dient de burger nog elke instantie afzonderlijk aan te spreken om deze gegevens te verkrijgen. De gebouwenpas is een online functie die tot doel heeft om gebouw-, grond- en omgevingsgebonden informatie uit te wisselen en digitaal op te slaan door middel van één loketfunctie. Op die manier wil de wetgever de burger informeren en de communicatie tussen de burger, ondernemingen en de overheid faciliteren.

In principe kunnen alleen houders van een zakelijk recht deze informatie opvragen. Dit zijn personen met een recht van eigendom, een recht van opstal, een erfpacht of een vruchtgebruik met betrekking tot het gebouw of de grond, op voorwaarde dat dit zakelijk recht eveneens geregistreerd is. Elke houder van een zakelijk recht kan evenwel een derde machtigen om de gegevens in de gebouwenpas te raadplegen.

De gebouwenpas omvat gebouw-, grond- en omgevingsgebonden informatie, zoals attesten keuringen, vergunningen, technische gegevens, geografische gegevensbronnen, enzovoort.

Zowel de houders van een zakelijk recht als de gemachtigde derden kunnen de gebouwenpas aanvullen en de door hun aangevulde gegevens verwijderen.

De Vlaamse Regering kan de gevallen bepalen waarin het mogelijk is om de gegevens uit de gebouwenpas geanonimiseerd ter beschikking te stellen van derden.

Het decretaal kader voor de gebouwenpas is er al, voor de concrete uitwerking daarvan is het nog wachten op de Vlaamse Regering.

Wij houden u op de hoogte van de verdere concrete uitwerking van deze gebouwenpas

Sloop- en heropbouwpremie

Klimaat, milieu en energie staan (hoog) op de agenda. De Vlaamse regering communiceerde vorige vrijdag opnieuw over haar voornemen tot het invoeren van een sloop- en heropbouwpremie teneinde de energieprestaties van het gebouwenbestand te verhogen.

Zo wordt het volgende gesteld:

In het kader van het Renovatiepact engageerde de Vlaamse Regering zich, om samen met de bouwsector en andere relevante stakeholders, het bestaande gebouwenpark tegen 2050 grondig te renoveren en de energieprestaties sterk te verbeteren.

Tegen 2050 moeten alle gebouwen even energiezuinig gemaakt worden als de energetisch performante nieuwbouw van vandaag. Dit vereist zeer verregaande inspanningen. Een blik op het huidig woningenbestand leert dat een deel ervan waarschijnlijk niet tegen een redelijke investeringskost op het niveau van deze langetermijndoelstelling van het Renovatiepact kan worden gebracht. Vanuit maatschappelijk oogpunt kan het onwenselijk zijn of financieel niet zinvol om dit soort bouwwerken nog te renoveren. In deze gevallen kan sloop en vervanging door een energieperformante nieuwbouw misschien een betere en kostenefficiëntere oplossing zijn.

De Vlaamse Regering beslist daarom een sloop- en heropbouwpremie in te voeren en wijzigde daarvoor, na advies van de Raad van State, definitief haar Energiebesluit. Om voor de sloop- en heropbouwpremie van 7.500 euro in aanmerking te komen moet cumulatief voldaan worden aan een aantal voorwaarden.

Wij volgen dit verder op en zullen u naar aanleiding van de publicatie en inwerkingtreding verder informeren.

 

Nieuw Bestuursdecreet: algemene toelichting

Heel wat formele wetten (afkomstig van de federale wetgevende macht en van de wetgevende machten van de deelstaten; het gaat resp. om de federale wetten en de decreten en ordonnanties) bevatten bepalingen die relevant zijn voor het bestuursrecht.

Er bestaat geen alomvattende algemene “Wet of Decreet bestuursrecht”. Het bestuursrecht wordt dan ook teruggevonden in heel wat specifieke wetten/decreten/ordonnanties. Enkele voorbeelden hiervan:

 • Uit het algemeen bestuursrecht:
  • Wet van 29 juli 1991 betreffende de formele motivering van bestuurshandelingen
  • Wet van 22 maart 1995 betreffende de federale ombudsman
  • Provinciedecreet
  • Decreet lokaal bestuur…
 • Uit het bijzonder bestuursrecht:
  • Vlaamse Codex Ruimtelijke ordening
  • Het decreet algemene beginselen inzake milieubeleid
  • Het decreet natuurbehoud
  • De overheidsopdrachtenwet
  • Decreet van 2 maart 2007 houdende het statuut van de reisbureaus
  • Decreet van 10 juli 2008 betreffende het toeristische logies

Toch is recent op Vlaams niveau een Bestuursdecreet tot stand gekomen, waarin diverse generieke administratiefrechtelijke onderwerpen werden samengebracht.

Het Bestuursdecreet bevat generieke bepalingen die betrekking hebben op de relatie tussen de burger en de overheid enerzijds en op de organisatie en werking van de overheidsinstanties anderzijds. Veel van deze bepalingen bestonden al maar waren verspreid over verschillende decreten.

Het ontwerp van Bestuursdecreet voorziet in een algemene regeling voor een aantal bestuursrechtelijke aangelegenheden zodat die niet in de verschillende sectorregelgevingen afzonderlijk moeten geregeld worden. Deze ‘codificatie’ beoogt van de bestuursrechtelijke regels een samenhangend en logisch geheel te maken, zonder leemten of tegenstrijdigheid, met een geharmoniseerd vocabularium, en daardoor transparanter voor de burgers.

Wat de relatie tussen de burger en de overheid betreft, wordt uitgegaan van een open overheid die nog meer werk maakt van communicatie, die bereikbaar is via elektronische weg, die haar documenten informatie beschikbaar stelt voor burgers, en die openstaat voor participatie en inspraak van burgers bij het beleid maar ook bij haar eigen dienstverlening.

Wat de regulering van de overheid betreft, bevat het decreet regels die betrekking hebben op de planning en rapportering, de organisatie van het communicatiebeleid en het statistiekbeleid, het elektronisch bestuurlijk gegevensverkeer, beheren en bewaren van overheidsinformatie, het strategisch adviesstelsel, de interne audit en over experimentregelgeving en regelluwe zones.

De decreten die in het Bestuursdecreet opgenomen zijn, hebben allemaal uiteenlopende toepassingsgebieden. Eén van de doelstellingen van het Bestuursdecreet is de toepassingsgebieden zoveel mogelijk harmoniseren en op mekaar afstemmen.

Het bestuursdecreet bestaat uit twee grote onderdelen. Alle bepalingen met betrekking tot de relatie tussen burgers en de overheid werden gebundeld in titel 2. Alle bepalingen met betrekking tot de structuur en werking van de overheid werden gebundeld in titel 3.

De structuur van het decreet is als volgt:

Titel I. Algemene bepalingen

Hoofdstuk 1. Inleidende bepalingen

Hoofdstuk 2. Definities

Titel II. Relatie tussen burgers en overheid

Hoofdstuk 1. Communicatie tussen burger en overheid

Hoofdstuk 2. Individuele bestuurshandelingen

Hoofdstuk 3. Toegang tot bestuursdocumenten

Hoofdstuk 4. Hergebruik van overheidsinformatie

Hoofdstuk 5. Klachten, meldingen en voorstellen

Titel III. Organisatorische bepalingen

Hoofdstuk 1. Structuur van de Vlaamse administratie

Hoofdstuk 2. Deugdelijk bestuur

Hoofdstuk 3. Werking van de Vlaamse overheid

Hoofdstuk 4. Experimentregelgeving en regelluwe zones

Titel IV. Wijzigings- en slotbepalingen

Met het bestuursdecreet is alvast een (eerste) aanzet gegeven om diverse generieke bepalingen van het Vlaams bestuursrecht samen te brengen. Een werkelijk alomvattende regeling van het algemeen bestuursrecht is dit uiteraard (nog) niet. Alleszins bevat het Bestuursdecreet ook geen codificatie van de algemene beginselen van behoorlijk bestuur en bevat het slechts bepaalde fragmentarische regels van deugdelijk bestuur (vb. over de onafhankelijkheid van bestuurders in raden van bestuur).

In volgende blogberichten zullen we zeker nog terugkomen op diverse aspecten uit dit nieuwe Bestuursdecreet.

Forum advocaten is gespecialiseerd in het bestuursrecht en volgt deze materie dan ook verder op.

 

 

Het decreet tot wijziging van het decreet inzake de harmonisering van voorkooprechten is in werking getreden

Eerder informeerden wij u reeds over het decretaal initiatief tot wijziging van de procedure van de elektronische openbare verkoop via het e-voorkooploket.

Voornoemd decreet heeft betrekking op de elektronische openbare verkoop via het e-voorkooploket. Het decreet regelt het bestaan van dit loket en de procedure die de instrumenterend ambtenaar dient te volgen bij de aanbieding van een voorkooprecht.

Via het e-voorkooploket kan u nagaan of er op een onroerend goed een Vlaams decretaal voorkooprecht rust. Daarnaast gebeurt ook de kennisgeving van het plaatsvinden van een openbare verkoop en het aanbieden van het recht van voorkoop via dit e-voorkooploket.

Op 21 december 2018 werd het decreet tot wijziging van het decreet inzake harmonisering van voorkooprechten bekrachtigd en afgekondigd door de Vlaamse Regering. Vervolgens werd het decreet op 28 januari 2019 bekendgemaakt in het Belgisch Staatsblad. Het decreet is met terugwerkende kracht in werking getreden vanaf 1 september 2018.

Indien u vragen heeft over het voorkooprecht of het e-voorkooploket, aarzel dan niet om ons te contacteren.

 

 

Besluit over de handhaving van het integraal handelsvestigingenbeleid gepubliceerd in Belgisch Staatsblad

Eerder informeerden wij u al inzake het Decreet over het Integraal Handelsvestigingenbeleid van 15 juli 2016.

Op 9 januari 2019 is het Besluit van de Vlaamse Regering van 26 oktober 2018 houdende diverse bepalingen over de handhaving van het integraal handelsvestigingenbeleid gepubliceerd in het Belgisch Staatsblad.

Met dit besluit wordt uitvoering gegeven aan hoofdstuk 6 inzake de handhaving van het handelsvestigingsbeleid van het Decreet Integraal Handelsvestigingenbeleid van 15 juli 2016, gepubliceerd in het Belgisch Staatsblad op 29 juli 2016.

Het besluit over de handhaving van het integraal handelsvestigingenbeleid geeft onder meer verdere uitvoering aan:

 • de wijze waarop de gewestelijke toezichthouders worden aangeduid,
 • het verloop van de bestuurlijke handhaving: de bevoegde ambtenaren  binnen de bestuurlijke handhaving moeten worden aangesteld,
 • het bedrag van de exclusieve bestuurlijke geldboete,
 • in welke gevallen de exclusieve bestuurlijke geldboete geseponeerd kan worden,
 • De administratieve beroepsmogelijkheid tegen de bestuurlijke maatregelen,
 • De mogelijkheid tot minnelijke schikking.

De inwerkingtreding van dit besluit wordt in art. 19 bepaald op 1 november 2018.

Indien u hieromtrent nog vragen heeft, aarzel dan niet om ons te contacteren.